快猫网站入口
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvo?it úèetHlavní·Fórum·DDump·Profil·Zprávy· Hledat na fóru·P?íspìvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace

Hlavní menu
Kdo je p?ítomen?
Login

U?ivatelské jméno:
Heslo:
Bezpeènostní kód: Vygenerovan? bezpeènostní kód 6
Opi?te tento kód:


Na?i èlenové

OK:radek007 - Profil radek007
Dnes: 0
Vèera: 0
Celkem: 16885?tená?i na webu

Anonymní: 581
?lenové: 58
Celkem: 639
Jste anonymní u?ivatel. Mù?ete se ZDARMA zaregistrovat zde

Informace pro autory

Uvítáme Va?i ochotu uve?ejnit na hlavní stránce Va?e schema, zajímav? èlánek nebo dokonce seriál èlánkù. V p?ípadì zájmu kontaktujte prosím moderátory (nikoliv administrátory) fóra . Va?e p?íspìvky upravíme a zve?ejníme pod Va?ím copyrightem.

Zdraví t?m Elektro bastlírny.Kytarové kombo HARLEQUIN MM15
Audio technika a konstrukce快猫网站入口k a tak, jsou popsány v èlánku.
Autor: mjuzi - Sunday, 11.10. 2009 - 22:02:59(36920 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 1382 bajtù | Hodnocení: 3.76)
Zemní smyèka?
PraxeVì? p?ipojená jako zesilovaè ke zvukovce v poèítaèi mi bruèí. Kdy? si chci p?es vì? pustit zvuk z DVD, bruèí to taky, jen trochu jinak, a je?tì mi bìhají tmavé pásy po obraze. Kdy? ale odpojím anténu, tak to chodí dob?e. Záhada jako hrom.
A oni mi odpoví "má? tam zemní smyèku"...
...hmm, dobr?, díky. Je?tì tak vìdìt, co to je, ale hlavnì, co s tím?
Tak si aspoò vysvìtlíme nìjaké ty základy a zkusíme to napravit.
Autor: hill - Saturday, 25.04. 2009 - 20:08:39(78145 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 29809 bajtù | Hodnocení: 4.75)
Ten gramofon by snad ?lo je?tì zachránit...
Audio technika a konstrukceDoma se nám válí gramofon a hromada desek. Co s tím?
Nehledejte v tom vìdu, snad v?e u? bylo vymy?leno, staèí se jen toho dr?et.
Velmi èast? dotaz je na mo?nost náhrady rùzn?ch gramofonov?ch p?enosek. Gramofon nalezen? na pùdì nehraje, ale desky ?koda vyhodit. Po takovém zji?tìní následují dal?í otázky: lze to opravit, pùjde to snadno, nebo bude pot?ebná rozsáhlá investice?
Autor: hill - Monday, 13.04. 2009 - 23:38:14(36328 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 2254 bajtù | Hodnocení: 3.44)
Tester diod a tranzistorù
P?ístroje
TESTER DIOD A TRANZISTOR? podle EKKARa a Motoroly.

Nìkdy, a nìkdy èasto, je pot?eba rychle zjistit stav základních bipolárních polovodièov?ch souèástek, tedy diod a tranzistorù. Celkem u?iteèná pomùcka je zkou?eèka, nìco mezi univerzálním a jednoúèelov?m za?ízením.

Autor: Ekkar_Motorola - Sunday, 05.04. 2009 - 11:07:33(40608 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 1557 bajtù | Hodnocení: 3.33)
Identifikace cívek podle barevného kódu
Pasívní elektronické souèástkyhill nám poslal(a) nasledující èlánek:
"MOTOROLA se podìlil o tabulku k identifikaci cívek znaèen?ch barevn?m kódem:

"
Autor: Motorola - Wednesday, 12.11. 2008 - 20:31:16(33850 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | Hodnocení: 3.15)
Ovládání relé tlaèítkem
?íslicová technika a konstrukce

Ovládání relé tlaèítkem

Autor: Meno - Sunday, 21.01. 2007 - 10:46:35(36538 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | Hodnocení: 2.58)
Bezletovací vytahovák souèástek
Praxe
Kterak ?patnou souèástku bez pájení vytáhnouti a desku p?itom nepo?koditi.

Autor: MetalGod - Thursday, 11.01. 2007 - 18:49:38(73178 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 1421 bajtù | Hodnocení: 4.60)
Nouzové osvìtlení Beghelli
Analogové konstrukce

Beghelli fluorescent lamp

Beghelliho fluorescenèní lampa - nouzové osvìtlení. Vinutí trafa klasicky: drive- 20, feedback - 30, output 250 - 300

Autor: Artaban001 - Thursday, 11.01. 2007 - 16:27:23(29880 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | Hodnocení: 3.27)
Vybíjeè akumulátorù
NabíjeèeVybíjeè akumulátorùJednoduch? vybíjeè akumulátorù.
Autor: Forbidden - Friday, 23.06. 2006 - 09:19:11(44888 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 1431 bajtù | Hodnocení: 3.79)
Reproduktory k PC
Audio technika a konstrukce
DJRix boxReproduktory k PC s ARN 150-03-4.
Autor: DJRix - Tuesday, 02.05. 2006 - 17:55:23(43387 ?tená?ù)
(? ?tìte dále ? | 5896 bajtù | Hodnocení: 3.52)Celkem máme 218 èlánkù.
( poèet stránek: 22 | èlánkù na stránce: 10 )
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ]Dal?í stránka s èlánky
V?poèet hodnot souèástek on-line

· Rezistory · Tantal.kondenzátory · Keram.kondenzátory · Keram.kondenzátory     Na?e ikona, mù?ete umístit na své stranky

Nové v diskuzi

· LG39LN575 - po hodinì p?estane nefungovat
(Odpovìdí: 5)
(?teno: 190 x)

· Film Kdyby v?ichni chlapi svìta...
(Odpovìdí: 8)
(?teno: 263 x)

· Hledám bastlí?e z Prahy, kter? by sestavil UPS (DC)
(Odpovìdí: 0)
(?teno: 118 x)

· Vadné elektrónky?
(Odpovìdí: 9)
(?teno: 257 x)

· Microsd karta read only.
(Odpovìdí: 6)
(?teno: 207 x)

· Ohmùv zákon
(Odpovìdí: 17)
(?teno: 382 x)

· Boèník X p?ed?adník.
(Odpovìdí: 8)
(?teno: 258 x)

· P:TOROIDN? TRANSFORM?TOR TRF-24100T-IP55, 230 V / 24 V AC
(Odpovìdí: 0)
(?teno: 142 x)

· technick? dozor na stavbì - zku?enosti
(Odpovìdí: 16)
(?teno: 452 x)

· Sháním DVB-T coder
(Odpovìdí: 0)
(?teno: 160 x)

· Peugeot boxer 2004
(Odpovìdí: 3)
(?teno: 208 x)

· Jistiè 0,75A/230V AC koupì Brno
(Odpovìdí: 5)
(?teno: 326 x)

· Co je to za ptáka?
(Odpovìdí: 6)
(?teno: 393 x)

· Domov? bezdrátov? zvonèek na vzdialenos? asi 85metrov.
(Odpovìdí: 27)
(?teno: 745 x)

· Lze nahradit kalciov? akumulátor klasick?m Pb?
(Odpovìdí: 12)
(?teno: 480 x)

· Sháním vrtání plastov?ch panelù
(Odpovìdí: 6)
(?teno: 456 x)

· Co na parné léto
(Odpovìdí: 7)
(?teno: 482 x)

· Hledám bastlí?e ze Zlína nebo blízkého okolí smìr Otrokovice
(Odpovìdí: 0)
(?teno: 200 x)

· Predam trafopajku TRP-2
(Odpovìdí: 5)
(?teno: 535 x)

· P?estavba èínského zdroje 13,8V/10A na regulovateln?
(Odpovìdí: 6)
(?teno: 569 x)

· Sháním - klávesu nebo celou klábosnici.
(Odpovìdí: 3)
(?teno: 379 x)

· Ost?ièka ?eteru..seppach
(Odpovìdí: 16)
(?teno: 739 x)

· Legenda z Metry
(Odpovìdí: 11)
(?teno: 806 x)

· Pulzní generátor XGO 010
(Odpovìdí: 2)
(?teno: 284 x)

· NE5532 od rùzn?ch prodejcù za rùzné ceny
(Odpovìdí: 8)
(?teno: 490 x)

· P?enos v?konu
(Odpovìdí: 32)
(?teno: 1022 x)

· Tyristor a tranzistor
(Odpovìdí: 14)
(?teno: 619 x)

· SANYO audio systém - podsvit (vy?e?eno)
(Odpovìdí: 6)
(?teno: 384 x)

· Prodám HP Proone 600 G2
(Odpovìdí: 2)
(?teno: 256 x)

· Co p?e?ije posádka tanku?
(Odpovìdí: 31)
(?teno: 1158 x)

· Ma?inka H0 BR80018
(Odpovìdí: 4)
(?teno: 398 x)

· Co je to za konektor ?
(Odpovìdí: 2)
(?teno: 415 x)

· K: sklenìná stupnice Philips 890A, nebo Philips 750A
(Odpovìdí: 0)
(?teno: 173 x)

· S: MOT na bodovaèku
(Odpovìdí: 3)
(?teno: 367 x)

· relé ELKOEP VS308K
(Odpovìdí: 7)
(?teno: 356 x)

· Nabíjení p?e BMS 3s akumulátoru
(Odpovìdí: 2)
(?teno: 257 x)

· P?íkon/v?kon/práce
(Odpovìdí: 14)
(?teno: 725 x)

· Kirchhoffovy zákony
(Odpovìdí: 28)
(?teno: 1169 x)

· UPS APC SMX3000RMHV2U Porucha nabíjeèe
(Odpovìdí: 4)
(?teno: 317 x)

· P:Baterie YUASA NP12-12, NP7-12L
(Odpovìdí: 8)
(?teno: 512 x)


Fórum Nuke - Elektro Bastlirna

Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za úèelem vzdìlání ètená?ù a roz?í?ení zájmu o elektroniku. Auto?i èlánkù na serveru neberou ?ádnou zodpovìdnost za ?kody vzniklé tìmito zapojeními. Rovnì? neberou ?ádnou odpovìdnost za p?ípadnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrick?m proudem. Auto?i a správci tìchto stránek nep?ejímají záruku za správnost zve?ejnìn?ch materiálù. P?edkládané informace a zapojení jsou zve?ejnìny bez ohledu na p?ípadné patenty t?etích osob. Nároky na od?kodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. V?echny registrované nebo jiné obchodní známky zde pou?ité jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vypl?vající vlastnická práva. Pou?ití konstrukcí v rozporu se zákonem je p?ísnì zakázáno. Vzhledem k tomu, ?e pùvod p?edkládan?ch materiálù nelze ?ádn?m zpùsobem dohledat, nelze je pou?ít pro komerèní úèely! Tento nekomerèní server nemá z uveden?ch zapojení èi konstrukcí ?ádn? zisk. Nezodpovídáme za pravost p?edkládan?ch materiálù t?etími osobami a jejich pùvod. V p?ípadì, ?e zjistíte poru?ení autorského práva èi jiné nesrovnalosti, kontaktujteadministrátory na adrese admin (zavináè) ebastlirna.cz


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
?as pot?ebn? ke zpracování stránky 0.20 sekund